Thỏi keo dán Artline với thiết kế như thỏi son dễ dàng sử dụng. Thỏi keo bám dính tốt và có màu để dễ dàng nhận biết chỗ đã được bôi keo.

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”165245″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color,sku, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”165244″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all,all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]