Khắc dấu không lem với dấu thẩm thấu của Xstamper. Con dấu Xstamper là dấu thẩm thấu nổi tại Nhật với hàng trăm năm. Dấu cực kỳ sắc nét và đặt biệt không bị lem nhòe khi chạm nước. Khắc dấu không lem của Xstamper có nhiều kích thước nhiều hình dạng.

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169989″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169991″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]

Click dấu + để mua hàng

[product_table columns=” image,att:color, price, stock, add-to-cart”  show_quantity=”true” include=”169986″ column_breakpoints=”none, not-mobile, all, default, none” lightbox=”false” search_box=”false” variations=”separate” page_length=”false” reset_button=”false” filters=”false”]