EDF1 bút màu nổi Decorite của Artline chuyên vẽ trang trí trên giấy nền tối.